NHỮNG NGUYÊN LÝ TRỊ LIỆU

Trả lời: Tầng điện ly của trái đất và bầu khí quyển tạo thành một trường tĩnh điện rất lớn (điện trường tự nhiên), nó là rất quan trọng cho sự sống còn của con người và sinh vật, tất cả các hiện tượng sinh lý con người có liên hệ chặt chẽ với trường tĩnh điện này…